Covid19

Els contagis per coronavirus creixen amb força i el Govern de la Generalitat ha decidit aplicar noves restriccions que ajudin a frenar-los. Aquestes mesures estan contingudes en la RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, entren en vigor el dia 7 de gener i tindran una vigència de 10 dies. Malgrat la nostra activitat no ha estat objecte de mesura específica, s’entén que es troba inclosa dins dels establiments destinats al comerç minorista (menys de 400 m2 de superfície), que només podran atendre el públic de dilluns a divendres.

Tot seguit et detallem com t’afecta la nova resolució com a agent immobiliari:
Se suspèn l’obertura al públic dels locals i establiments de comerç minorista de més de 400 metres quadrats, i dels centres comercials, galeries comercials i recintes comercials
Els que tenen una superfície útil de venda igual o inferior a 400 metres quadrats només poden romandre oberts de dilluns a divendres, per evitar la major afluència que es dóna en cap de setmana.
Els establiments, locals comercials, oficines i/o altres on es desenvolupa l’activitat dels agents immobiliaris -de menys de 400m- podran mantenir l’atenció al públic de dilluns a divendres. Els caps de setmana l’atenció al públic queda suspesa. Aquestes limitacions no afecten a l’activitat laboral a porta tancada durant el cap de setmana, si així la relació laboral de que es tracti ho recull.
En qualsevol cas, es recomana el teletreball, la presencia als centres de treball haurà de quedar limitada a aquells supòsits en que no sigui possible establir la modalitat a distància. 
L’activitat dels agents no està compresa dins de les activitats essencials ni tampoc ha estat objecte de cap mesura específica i concreta, per la qual cosa s’ha d’entendre que es troba inclosa dins dels establiments destinats al comerç i es per això, que us recomanem limitar l’activitat de dilluns a divendres i el tancament els caps de setmana.
Es mantenen les limitacions de l’aforament al 30% de l’autoritzat i també la resta de mesures organitzatives de seguretat.
S’exclouen d’aquestes previsions els establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials.
L’horari d’obertura al públic  -a més de les restriccions detallades relatives al cap de setmana-  en cap cas podrà superar la franja entre les 6 i les 21h, en general; no obstant, sí podrà arribar fins a les 22h en cas d’activitats culturals i per a la recollida a l’establiment en els serveis de restauració, i fins a les 23h per a serveis de restauració a domicili.
Es mantenen les restriccions de mobilitat d’entrada i de sortida de Catalunya, i s’amplien al perímetre municipal durant tota la setmana, excepte per motius justificats o laborals, si bé es permet la realització d’activitats físiques i esportives individuals entre municipis limítrofs.
Es poden concertar visites a immobles dins del municipi, durant els horaris d’obertura previstos i amb clients residents dins del mateix. Es recomana no concertar visites amb NO RESIDENTS al municipi.
Els agents o el seu personal es podran, per motius laborals, desplaçar a altres municipis, si bé els seus clients no podran visitar immobles situats en municipis en els que no hi resideixen, llevat motiu justificat. La valoració del o dels motius justificatius, us recomanem sigui feta pel propi interessat, atès que serà de la seva única responsabilitat la decisió adoptada.
Se suspèn l’autorització de desplaçaments entre l’Alt Urgell i Andorra per part de les persones residents en ambdós territoris.El dia 24 de desembre es va publicar al DOGC el Decret Llei 53/2020, que estableix noves mesures extraordinàries,entre les quals, la possibilitat de celebració de les juntes de la comunitat de propietaris o de les entitats de dret privat per videoconferència fins al 21 de desembre de 2021.

Així, fins a aquesta data, els òrgans de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català es poden reunir i adoptar acords per mitjà de videoconferència o d’altres mitjans de comunicació, d’acord amb el que disposa l’article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya, encara que els estatuts no ho estableixin.

Si no és possible utilitzar aquests mitjans, i fins a la mateixa data, també poden adoptar acords sense reunió, de conformitat amb el que disposa l’article 312-7 del Codi civil de Catalunya, encara que els estatuts no ho estableixin, sempre que ho decideixi la persona que els presideix o que ho sol·licitin almenys dos membres o, si es tracta de l’assemblea general d’una associació, un vint per cent de les persones associades.
 
El còmput dels terminis regulats legalment per elaborar, aprovar i presentar comptes anuals i altres documents exigibles de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català, suspesos a partir de la data de declaració de l’estat d’alarma establerta pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, es reprèn una vegada transcorreguts tres mesos a partir de la data de finalització d’aquest estat d’alarma.
 
L’obligació de convocar i celebrar les juntes de propietaris en les comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal resta suspesa fins el 31 de desembre 2021, sens perjudici de la possibilitat de cada comunitat de convocar i celebrar la junta de propietaris dins d’aquest termini, d’acord amb les seves circumstàncies i les mesures de seguretat que en cada moment siguin aplicables, a iniciativa de la Presidència o si ho demana almenys un vint per cent de les persones propietàries amb dret a vot, que representin el mateix percentatge de quotes. La celebració de la junta també es pot dur a terme a través dels mitjans que estableix l’article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya.
 
El darrer pressupost anual aprovat s’entén prorrogat fins a la celebració de la junta ordinària, en la qual també s’ha de procedir a l’aprovació dels comptes anteriors i a la renovació dels càrrecs, d’acord amb el que estableix l’article 553-15 del Codi civil de Catalunya.
 
Mentre no es convoqui i celebri la junta ordinària, es poden prendre acords sense reunió a instància de la persona que la presideix, si es compleixen els requisits que estableix l’article 312-7 del Codi civil de Catalunya.